Pravilnik o podnošenju, postupku i načinu rešavanja reklamacija na robu kupljenu putem www.beautystore.rs web prodavnice

(Pravilnik o reklamaciji)

Član 1.

DOO “RP Company” Novi Sad, Pere Popadića broj 49.,(u daljem tekstu: TRGOVAC) ovim Pravilnikom uređuje način i uslove za podnošenje reklamacije i postupak rešavanja reklamacija potrošača zbog nedostataka i nesaobraznosti robe ugovoru na daljinu kupljene putem www.beautystore.rs web prodavnice. Ovaj Pravilnik reguliše i prava, obaveze i odgovornosti trgovca u vezi sa podnetom reklamacijom, kao i prava potrošača na podnošenje reklamacije i ostvarivanje prava potrošača po osnovu podnete reklamacije.

Član 2.

POTROŠAČ, u smislu ovog Pravilnika, je svako fizičko lice koje elektronskim putem na www.beautystore.rs web prodavnici kupuje proizvode za lične potrebe, odnosno u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Član 3.

TRGOVAC odgovara za nesaobraznost /nedostatak isporučene robe ugovoru na daljinu ako:

 • ako je nesaobraznost postojala u času prelaska rizika na potrošača;
 • ako se nesaobraznost pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 • ako izjavi da je roba saobrazna ugovoru i ako je nesaobraznost potrošač mogao lako uočiti;

Ukoliko nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača smatra se da je postojala u trenutku prelaska rizika, osim ukoliko je u suprotnosti sa samom prirodnom nesaobraznosti.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Član 4.

Potrošač nema pravo na podnošenje Zahteva za reklamaciju:

 • po proteku roka u kome Trgovac odgovara za nesaobraznost;
 • ako je nedostatak nastao nakon prelaska rizika na potrošača kao posledica njegove radnje, radnje drugog lica ili više sile (rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe posle predaje robe potrošaču ili licu koje on ovlasti snosi potrošač);
 • ukoliko se saglasio sa kupovinom robe sa nedostatkom po sniženoj ceni;
 • ukoliko je promenio odluku o izboru proizvoda;

Član 5.

Obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač može preuzeti putem linka koji se nalazi ispod teksta ovog Pravilnika.

Preuzeti Zahtev za reklamaciju je potrebno odštampati.

Zahtev za reklamaciju potrošač popunjava na svim mestima na kojima je naznačeno.

Zahtev za reklamaciju lično potpisuje potrošač na mestima gde je naznačeno “potpis kupca”.

Član 6.

Zahtev za reklamaciju, popunjen i potpisan,dostavlja se trgovcu na dva načina:

 • lično ili
 • posredstvom kurirske službe

na adresu poslovnog sedišta trgovca:

DOO “RP Company” Novi Sad,

ulica Pere Popadića broj 49,

21000 Novi Sad.

(sa napomenom za beautystore.rs reklamaciju)

Uz zahtev za reklamaciju potrošač je u obavezi da dostavi i:

 • robu na koju se odnosi Zahtev za reklamaciju u originalnoj ambalaži;
 • račun i ostalu dokumentaciju koju je potrošač primio prilikom isporuke robe, a kao dokaz da je robu kupio preko beautystore.rs web prodavnice;

Član 7.

Po prijemu Zahteva za reklamaciju utvrđuje se osnovanost zahteva za reklamaciju prema razlozima za reklamaciju navedenim u Zahtevu.

O osnovanosti razloga za reklamaciju odlučuje komisija za reklamacije kod Trgovca koja je u obavezi da donese Odluku o reklamaciji u roku od 8 dana od dana prijema Zahteva za reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju dostavlja se potrošaču na adresu elektronske pošte koju je naveo u Zahtevu za reklamaciju. Odgovor o reklamaciji sadrži: odluku o reklamaciji, izjašnjenje o zahtevu potrošača za rešavanje reklamacije i konkretan predlog, rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana. 

Trgovac će postupiti u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije po prethodno pribavljenoj saglasnosti od potrošača.

Član 8.

Ukoliko je zahtev za reklamaciju osnovan, potrošač ima pravo izbora načina rešavanja reklamacije i to:

      – pravo na zamenu robe sa nedostatkom za novu bez nedostatka ili

– pravo na raskid ugovora i povraćaj iznosa plaćenog po dostavljenom računu.

Potrošač nema pravo izbora načina rešavanja reklamacije ukoliko je nesaobraznost robe neznatna i u tom slučaju ima pravo samo na zamenu robe.

Član 9.

Ukoliko je potrošač kao način rešavanja osnovne reklamacije izabrao raskid ugovora, povraćaj uplaćenih sredstava se vrši u zavisnosti od načina na koji je roba na koju se odnosi reklamacija plaćena.

Ukoliko je roba na koju se odnosi reklamacija prilikom kupovine plaćena pouzećem, povraćaj sredstava potrošaču u slučaju raskida ugovora zbog osnovane reklamacije vrši se uplatom iznosa navedenog na računu na tekući račun kupca naveden u Zahtevu za reklamaciju.

Ukoliko je roba na koju se odnosi reklamacija prilikom kupovine prethodno plaćena platnom karticom, Trgovac je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko Banke odnosno preko VISA i MasterCard kartičnih asocijacija, što znači da će Banka na zahtev Trgovca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 10.

Pravilnik o podnošenju, postupku i načinu rešavanja reklamacija na robu kupljenu putem www.beautystore.rs web prodavnice trgovca DOO “RP company” Novi Sad stupa na snagu danom donošenja, odnosno dana 01.05.2020. godine.

Obrazac Zahteva za reklamaciju možete preuzeti ovde.