UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Zaključen u smislu Zakona o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) posredstvom beautystore.rs internet prodavnice kao sredstva komunikacije dana ____________ godine između sledećih ugovornih strana:

Privrednog društva DOO „RP COMPANY“ Novi Sad, iz Novog Sada, ulica Pere Popadića broj 49, matični broj: 08721246, PIB: 10073735263, email adresa za reklamacije prodaja@beautystore.rs, kontakt telefon +381 21 469970, koga zastupa Radomir Pujić, direktor (u daljem tekstu: PRODAVAC)

i

______________ iz____________, ulica ___________broj ___ (u daljem tekstu: KUPAC).

 

Član 1.

Na osnovu ovog ugovora Kupac kupuje proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca prikazanog na beautystore.rs internet prodavnici ( u daljem tekstu: ROBU).

Član 2.

Na osnovu ovog ugovora Prodavac se obavezuje da prenese svojinu na robi Kupcu, a Kupac se obavezuje da Prodavcu za isporučenu robu plati iznos od ________ dinara i da preuzme robu.

Član 3.

Zaključenjem ovog ugovora Kupac potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja na jasan i razumljiv način  obavestio o:

  • osnovnim obeležjima robe;
  • poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i adresi na kojoj posluje, broju telefona i adresi elektronske pošte na koju može izjaviti reklamaciju;
  • podajnoj ceni kao i svim dodatnim troškovima –poštanskim, transportnim i troškovima isporuke robe kao i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti na teret kupca;
  • troškovima korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora (samo ukoliko se obračunavaju različito od osnovne tarife);
  • uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, obavezi Kupca da plati prodavcu razumne troškove ukoliko ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za odustanak, okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora, kada Kupac ne može da koristi pravo na odustanak od ugovor ( u slučajevima predviđenim zakonom)
  • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
  • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;
  • načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito načinu i mestu prijema i načinu postupanja prodavca po podnetoj reklamaciji, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca.

Član 4.

Prodavac je dužan da u roku od dva radna dana od dana zaključenja ovog ugovora Kupcu isporuči kupljenu robu, s tim da rok za isporuku ne može biti duži od 30 dana od dana zaključenja ugovora.Isporuka će biti izvršena kupcu ili licu koje on ovlasti.

Isporuka robe vrši se kurirskom službom, a troškove isporuke snosi Kupac. Prodavac snosi troškove isporuke ukoliko je vrednost porudžbine preko 3.000,00 dinara.

Član 5.

Kupac ima pravo da odustane od Ugovora o prodaji zaključenog na daljinu, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Jednostranim raskidom ugovora o prodaji na daljinu kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac je u obavezi da robu na koju se odnosi izjava o odustanku vrati prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac o odustanku pod pretnjom gubitka prava na vraćanje robe protekom roka, a prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, vrati novac.

Pravo kupca na odustane od ugovora prestaje protekom roka od 14 dana od dana kada je roba dospela u njegovu državinu.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima predviđenim članom 37. Zakona.

Član 6.

Kupac je dužan da odmah po prijemu robe istu pregleda i proveri da li mu je dostavljena poručena roba, kao i da bez odlaganja istakne prigovor prodavcu za nedostatke koji se mogu uočiti pregledom.

Prodavac odgovara za skrivene nedostatke na robi koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca u roku od dve godine od dana predaje robe, s tim da ukoliko se nedostatak pojavi u roku od 6 meseci od dana prijema robe pretpostavlja se da je postojao u trenutku prelaska rizika na Kupca.

Član 7.

Kupac odgovara za štetu koju prouzrokuje Prodavcu zbog propuštanja da preuzme robu koju mu je Prodavac poslao na osnovu ovog ugovora. Pod štetom za koju zbog propuštanja preuzimanja robe odgovara kupac se naročito smatra oštećenje robe, kao i u troškovi prepakivanja, vraćanja i čuvanja robe, a koji nastanu za Prodavca zbog propuštanja kupca da preuzme robu.

Član 8.

Prodavac i Kupac su saglasni da će u slučaju spora koji nastane na osnovu ovog ugovora isti pokušati da reše vansudskim putem u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Prodavac i Kupac ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu, ukoliko ne dođe do rešenja spora iz ovog ugovora vansudskim putem.

Član 9.

Ovaj ugovor o prodaji na daljinu zaključen je elektronskim putem.

Ugovor je sačinjen u jednom originalnom primerku i tri kopije od kojih je jedna uručena Kupcu prilikom isporuke robe, dok je ostale kopije zadržao Prodavac.

 

KUPAC                                                                                                                PRODAVAC